பி.செல்வம்

மாநில துணை பொதுச்செயலாளர்

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
232774
ஆண்
:
114236
பெண்
:
118530
திருநங்கை
:
8