எஸ்.எஸ்.சரவணன்

73-ஆவது வட்டக் கழகச் செயலாளர், மாநகராட்சி 73-ஆவது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர்

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
219223
ஆண்
:
108417
பெண்
:
110800
திருநங்கை
:
6