கிருஷ்ணசாமி கே.

கிருஷ்ணசாமி கே.

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
219842
ஆண்
:
108897
பெண்
:
110930
திருநங்கை
:
15