வாக்காளர்கள் பணம் வாங்காமல் வாக்களிக்க வேண்டும்: வைகோ