வாக்காளர்களுக்கு பூத் சிலிப் வழங்கும் பணி தொடக்கம்