இரவில் மின்சாரத்தை நிறுத்தி வாக்காளர்களுக்கு பணம் : விஜயகாந்த்