அழகாபுரம் ஆர்.மோகன்ராஜ்

அழகாபுரம் ஆர்.மோகன்ராஜ்

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
271115
ஆண்
:
136238
பெண்
:
134836
திருநங்கை
:
41