ஆனந்த கிருஷ்ணன்

முடிவு அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது
Defeated By

-

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
398206
ஆண்
:
200029
பெண்
:
198089
திருநங்கை
:
88