சி. பார்த்தசாரதி

மாவட்ட விவசாய சங்கத் தலைவர்

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
315619
ஆண்
:
156817
பெண்
:
158754
திருநங்கை
:
48