கோபி பி.

முடிவு அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது
Defeated By

பி.கோபி

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
254409
ஆண்
:
124100
பெண்
:
130308
திருநங்கை
:
1