டி. ஜமுனா

முடிவு அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது
Defeated By

-

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
208831
ஆண்
:
102914
பெண்
:
105915
திருநங்கை
:
2