ஜெயபிரகாஷ்

-

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
246772
ஆண்
:
121446
பெண்
:
125297
திருநங்கை
:
29