க. முத்துரத்தினம்

முடிவு அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது
Defeated By

-

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
325238
ஆண்
:
164971
பெண்
:
160244
திருநங்கை
:
23