கரு. நாகராஜன்

சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் முக்கிய பொறுப்பு வகித்தவர். பின்னர் பா.ஜனதா கட்சியின் இணைந்தார்

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
254498
ஆண்
:
124506
பெண்
:
129889
திருநங்கை
:
103