எம். சக்ரவர்த்தி

எம். சக்ரவர்த்தி

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
273660
ஆண்
:
134574
பெண்
:
139056
திருநங்கை
:
30