மணி  ஜி  கே

முடிவு அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது
Defeated By

மணி  ஜி  கே

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
262790
ஆண்
:
134388
பெண்
:
128384
திருநங்கை
:
18