முராத் புகாரி

-

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
188171
ஆண்
:
98718
பெண்
:
89392
திருநங்கை
:
61