என். முருகன்

முடிவு அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது
Defeated By

என். முருகன்

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
229482
ஆண்
:
111896
பெண்
:
117571
திருநங்கை
:
15