ப. சண்முகம்

-

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
231742
ஆண்
:
114237
பெண்
:
117489
திருநங்கை
:
16