ப.பார்த்தசாரதி

ப.பார்த்தசாரதி

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
292248
ஆண்
:
146849
பெண்
:
145319
திருநங்கை
:
80