எஸ். ஆர். பார்த்தீபன்

எஸ். ஆர். பார்த்தீபன்

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
262790
ஆண்
:
134388
பெண்
:
128384
திருநங்கை
:
18