பழனி

முடிவு அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது
Defeated By

-

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
231517
ஆண்
:
113745
பெண்
:
117771
திருநங்கை
:
1