வி.ஜி. ரங்கசாமி

வி.ஜி. ரங்கசாமி

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
254300
ஆண்
:
125749
பெண்
:
128533
திருநங்கை
:
18