சமுத்திரகனி

-

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
220978
ஆண்
:
109402
பெண்
:
111572
திருநங்கை
:
4