வி.கே. ஐயர்

-

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
203019
ஆண்
:
99623
பெண்
:
103355
திருநங்கை
:
41