வேத சுப்பிரமணியன்

முடிவு அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது
Defeated By

வேத சுப்பிரமணியன்

தொகுதிச்சுருக்கம்

மாநிலம்
:
தமிழ்நாடு
வாக்காளர்கள்
:
381219
ஆண்
:
190879
பெண்
:
190310
திருநங்கை
:
30