நீர் நிலைகளில் நீர் ஆவியாவதை தடுக்க மிதக்கும் சூரிய மின் நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் - முதல்வர்

கருத்துக்கள்