கொ.ஜனநாயக கட்சி

போட்டியிட்டவை

2

வெற்றிபெற்றவை

0

கொங்குமக்களின் வாழ்வாதாரத்தை காக்கவும், கொங்கு மக்கைளை ஒன்றிணைக்கவும், கொங்கு கலாச்சாரத்தை காக்கவும் இக்கட்சி துவங்கப்பட்டது.